Jak se „stát“ OSVČ

24.10.2011  |  Publikováno v Může se hodit »

Jak začít podnikat jako OSVČ?  Jaké dokumenty je nutné opatřit? Jaké úřady navštívit?

Před tyto otázky je postaven každý, kdo se rozhodne pro samostatně výdělečnou činnost.

1. Dokumenty

Jako první je důležité zjistit, které dokumenty k provozování činnosti budeme potřebovat.

Na začátku je nejdůležitějším dokumentem výpis ze živnostenského listu. Ten  vám umožňuje provozovat samostatně výdělečnou činnost. Živností může být několik typů. Základní rozdělení je na volné a vázané. Vázané se dále člení na vázané, řemeslné a koncesované. Seznam těchto činností najdete v Zákoně č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Pro volnou činnost potřebujeme splnit „pouze“ základní podmínky, a to:

 • stáří minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost  - úřad si sám ověří v trestním rejstříku.

Ostatní činnosti vyžadují splnění více požadavků, a to např. doložit absolvované vzdělání.

Za výpis ze živnostenského listu musíte uhradit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč.

A jaký formulář k této registraci vlastně potřebujeme? V současné době se zapsání zjednodušilo v podobě „Jednotného registračního formuláře“.

Tento dokument Vám umožní :

 • ohlásit živnost,
 • registrovat se na daň z příjmu fyzických osob,
 • registrovat se na zdravotní pojištění,
 • registrovat se na sociální pojištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2. Platby na sociální a zdravotní pojištění

Po získání výpisu ze živnostenského listu si musíme uvědomit, jaké platby se nás týkají v rámci sociálního a zdravotního pojištění.

V této chvíli si musíte určit, zda je pro nás vykonávaná činnost „vedlejší“ či „hlavní“. Je to velice důležité, protože tato skutečnost je jednou z proměnných pro stanovení výše platby záloh na tyto pojištění.

Hlavní činnost – zde je potřeba platit zálohy, hned od začátku vzniku podnikání a to prozatím  v minimální výši, která je pro rok 2011 stanovena na 1 670 Kč (zdravotní pojištění) a 1 870 Kč (sociální pojištění). Po skončení roku se podá na příslušné úřady Přehled o příjmech a výdajích  a na základě údajů v něm uvedených se stanoví nová výše záloh.

Vedlejší činnost – u této činnosti nemusíme platit zálohy hned od počátku, ale až po podání daňového přiznání a přehledů o příjmech a výdajích na úřady, doplatíme potřebnou částku.

Existují samozřejmě určité podmínky, na základě kterých se může činnost považovat za vedlejší. Patří mezi ně:

 • v předešlém roce jste měli zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců
 • přiznání starobního důchodu
 • nárok na invalidní důchod
 • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • osobní péče o dítě pod 10 let, závislé na péči jiné osoby ve stupni I-IV, pokud je osobou blízkou nebo žije s námi ve společné domácnosti
 • nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
 • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják z povolání
 • jste nezaopatřené dítě (jste jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

3. Daně

Oblast daní je asi nejméně oblíbenou záležitostí každého podnikatele. Nicméně existuje a my ji musíme respektovat.

Hned v úvodu jsme si řekli, že pomocí Jednotného registračního formuláře se můžeme zaregistrovat i na příslušný finanční úřad. Základní daní pro každého podnikatele je daň z příjmů fyzických osob (dále jen daň z příjmů).

Daň z příjmů – pro zjištění základu daně z příjmů je nutné evidovat naše příjmy a výdaje (příp. výnosy a náklady). Forem pro zjištění základu daně je několik, a to:

 • Daňová evidence – evidujeme příjmy a výdaje
 • Uplatnění paušálních výdajů z příjmů – zde stačí evidovat pouze příjmy
 • Účetnictví – tato evidence je ze všech tří uvedených možností nejsložitější a evidují se v ní výnosy a náklady

Pokud jsme i plátci daně z přidané hodnoty (dále jen DPH), vedeme evidenci na základě Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zdaňovacím obdobím v tomto případě je buď kalendářní měsíc či čtvrtletí. Plátcem DPH se můžeme stát na základě dobrovolné přihlášky, anebo v případě splnění určitých předpokladů, kterým je např. obrat.

V neposlední řadě je zde i silniční daň. Tato daň se platí, pokud používáme automobil k podnikání. Troufám si říct, že v dnešní době je to téměř 99% podnikatelů, kteří se bez dopravního prostředku neobejdou.  Tato daň je upravena v Zákoně č.16/1993 Sb., o dani silniční. Jejím zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a podává se do 31.1. následujícího roku po skončení zdaňovacího období. Na tuto daň se vztahuje placení záloh, a to čtvrtletních, splatných k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12.. Tyto platby mohou být zaplaceny i na začátku roku najednou.

Hledat

Motto společnosti

Poskytovat firemním zákazníkům kvalitní služby v oblasti kompletního vedení účetnictví, daňového poradenství a zpracování mezd zaměstnanců.

© 2018 , All Rights Reserved | info@account-cb.cz | | tel.: 776 270 486, 605 065 089 |